Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Clean Power Solutions B.V.

Artikel 1: Definities
Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meer zaken koopt bij en/of diensten afneemt van Clean Power Solutions;
Clean Power Solutions: De onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60690313, tevens handelende onder de naam Laadpaaldirect.nl ;
Consument: Een Klant die een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: De afspraken tussen Clean Power Solutions en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden een onderdeel vormen;
Website: www.laadpaaldirect.nl .

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant en/of derden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens “per e-mail” verstaan.

Artikel 3: Aanbiedingen en orderbevestigingen
3.1 Clean Power Solutions kan niet aan haar aanbiedingen en/of orderbevestigingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of orderbevestiging een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Clean Power Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.3 Clean Power Solutions mag een bestelling zonder opgaaf van redenen weigeren.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst en herroepingsrecht 
4.1 Door het plaatsen van een bestelling komt een Overeenkomst tussen de Klant en Clean Power Solutions tot stand. Indien een bestelling langs elektronische weg wordt geplaatst, bevestigt Clean Power Solutions de ontvangst van de bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail. De bevestiging van de bestelling wordt door Clean Power Solutions gearchiveerd en kan door de Klant worden opgevraagd.
4.2 Een Consument kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten (in het geval van diensten) of na de dag waarop de Consument de zaak heeft ontvangen (in het geval van consumentenkoop) zoals bedoeld in art. 6:230o lid 1 BW .
4.3 Op de Website kan de Consument desgewenst het herroepingsformulier invullen en versturen. Clean Power Solutions zal de ontvangst van een ingevuld formulier bevestigen .
4.4 Uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in art. 4.2 vergoedt Clean Power Solutions alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
4.5 Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
4.6 Indien een Consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht zoals omschreven in art. 4.2, draagt de Consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

Artikel 7: Duur en beëindiging Overeenkomst
7.1 Clean Power Solutions heeft, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten en zaken alsmede op vergoeding van eventuele schade, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: de Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van de Klant is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan haar crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Klant als gevolg waarvan de Klant niet langer in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Clean Power Solutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
7.2 Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden door de Klant worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor Opdrachtgever, tenzij de reeds verrichte werkzaamheden geen zelfstandige waarde hebben. Voor de bestelde zaak worden 25% annuleringskosten van de verkoopwaarde in rekening gebracht.
7.3 Overeenkomsten met betrekking tot onderhoud of service worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Dergelijke overeenkomsten zijn na het verstrijken van 12 maanden door elke partij opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden .

Artikel 8: (Levering)termijnen
8.1 Alle (levering)termijnen die vermeld staan op de Website of met Clean Power Solutions zijn overeengekomen zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen voor Clean Power Solutions.
8.2 Partijen zullen zo snel mogelijk met elkaar in overleg treden indien overschrijding van enige termijn dreigt.

Artikel 9: Derden
9.1 Clean Power Solutions heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10: Betaling en tarieven
10.1 Bestellingen van zaken en diensten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen .
10.2 Tarieven worden gedurende de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een leverancier van Clean Power Solutions haar tarieven tussentijds verhoogt.
10.3  Alle op de Website genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen en vergissingen. Voor de gevolgen van kennelijke verschrijvingen en vergissingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mogelijke verhogingen en verlagingen in tarieven van installaties kunnen met de klant worden vastgelegd op het, tijdens de installatie meegebrachte, installatieformulier.
10.4  Alle tarieven genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
10.5  Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. Voor een Klant die geen Consument is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100. Voor een Consument gelden de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11: Garantie
11.1 Clean Power Solutions garandeert dat de geleverde zaak beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
11.2 Een garantie zal geen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de Klant.
11.3 Indien een fabrieks- of importeursgarantie rust op (onderdelen van) zaken die in het kader van de Overeenkomst van een derde worden betrokken, kan de Klant bij Clean Power Solutions terecht indien de Klant een beroep op een dergelijke garantie wil doen. 
11.4 Sommige fabrikanten hanteren een "Return tot base warranty" wat zoveel inhoudt dat de geleverde zaak teruggestuurd moet worden naar de fabrikant/importeur ter beoordeling en eventuele reparatie onder garantie. Indien dit niet mogelijk of niet wenselijk is kan een servciebezoek van een fabrieksmonteur ingepland worden. De kosten van dit bezoek zullen worden doorbelast aan de klant, zelfs indien wordt vastgesteld dat het defect onder garantie valt. 11.5 Zolang de Klant niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) jegens Clean Power Solutions heeft voldaan, kan hij geen beroep doen op een eventuele garantie.
11.6 Een eventuele garantie vervalt indien: de zaak niet conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van Clean Power Solutions is gebruikt; de zaak is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; de zaak aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld; of de Klant de zaak zelf heeft gerepareerd of bewerkt of heeft laten repareren of bewerken door derden.
11.7 De Klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Clean Power Solutions) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Clean Power Solutions. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen binnen twee maanden na levering schriftelijk te worden gemeld aan Clean Power Solutions. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, beschadiging, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken doet dit recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Clean Power Solutions voor gebrekkige zaken is beperkt tot de garantieregeling omschreven in artikel 11.
12.2 Clean Power Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan (bijvoorbeeld aan voertuigen) door gebruik van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing, gebruik van de zaken voor een ander doeleinde dan waarvoor ze zijn bestemd of een onjuiste of onzorgvuldige installatie. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en raadpleeg de Website.
12.3 Clean Power Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Daaronder wordt mede verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten of opdrachtgevers van de Klant.
12.4 Clean Power Solutions is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Clean Power Solutions is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
12.5 Clean Power Solutions is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel noch voor schade veroorzaakt door Clean Power Solutions ingeschakelde derden .
12.6 Indien Clean Power Solutions schade moet vergoeden, is haar totale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Clean Power Solutions beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
12.7 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Clean Power Solutions zijn bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing.

Artikel 13: Vrijwaring
13.1 De Klant vrijwaart Clean Power Solutions voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden door het handelen of nalaten van Clean Power Solutions, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Clean Power Solutions.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Indien Clean Power Solutions door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.
14.2 Onder overmacht van Clean Power Solutions wordt verstaan elke van de wil van Clean Power Solutions onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Clean Power Solutions kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag), gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), staking, oorlog, storingen in de elektriciteit, uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.
14.3 In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding.

Artikel 15 – Afbeeldingen en specificaties
15.1 Afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen en gewicht, kleur en dergelijke op de Website zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
16.1 De eigendom van alle door Clean Power Solutions aan de Klant verkochte en/of geleverde zaken blijft bij Clean Power Solutions totdat de Klant de vorderingen van Clean Power Solutions uit hoofde van de Overeenkomst of andere verplichtingen jegens Clean Power Solutions volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
16.2 De door Clean Power Solutions geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
16.3 De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.4 De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Clean Power Solutions of een door Clean Power Solutions aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Clean Power Solutions haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Clean Power Solutions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
16.6 De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Clean Power Solutions.

Artikel 17: Verjaring en verval
17.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Clean Power Solutions één jaar.

Artikel 18: Persoonsgegevens
18.1 Clean Power Solutions gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die via de Website anderszins aan Clean Power Solutions worden verstrekt. Clean Power Solutions zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacy Policy, te vinden op de Website.

Artikel 19: Rechtskeuze en bevoegde rechter
19.1 De rechtsverhouding  tussen de Klant en Clean Power Solutions wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
19.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Clean Power Solutions is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden Clean Power Solutions B.V. 25-01-2022