Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Laadpaal-Direct besteedt aan de samenstelling van de webshop en de sites die bij het netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op deze wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de webshop zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of de webshop. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Laadpaaldirect.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Laadpaal-Direct sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Laadpaal-Direct is verkregen.

Laadpaal-Direct zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. De webshop is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website.